การดูแลสุขภาพวัยรุ่น

posted on 16 Aug 2009 13:37 by jirawan-niblue in knowlege

 

การส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่นและการดูแล


วัยรุ่นต้องการการดูแลที่เฉพาะจากครอบครัว โรงเรียนและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
บริการที่จำเป็นต่อความต้องการของวัยรุ่น คือ
ก. การให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพการเจริญพันธุ์ ทั้งจากครอบครัวและในโรงเรียน
ข. การให้คำปรึกษาแนะแนว เด็กต้องการคำแนะนำตามลักษณะปัญหา
ค. บริการเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว เพื่อให้เด็กได้ปลอดภัยจากการติดโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ง.บริการตรวจสุขภาพ ตามปัญหาที่พบบ่อยในวัยนี้
   ปัญหาอายุรกรรมทั่วไป
   ปัญหาทางนรีเวชกรรม
   ปัญหาเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
   ปัญหาการตั้งครรภ์
   ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนต่างๆ
จ. บริการทางสังคมสงเคราะห์อื่นๆ ที่จำเป็น เช่น บ้านพักฟื้น การฝึกอาชีพ ฯลฯ
ฉ. มาตรการทางกฎหมาย เพื่อช่วยคุ้มครองเด็กและเยาวชน จากการเอารัดเอาเปรียบของผู้มีอิทธิพลในสังคม

 

Comment

Comment:

Tweet